Pozvánka na valnou hromadu EURO DEVELOPMENT,a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu (§407 ZOK)

Pozvánka na jednání řádné valné hromady EURO DEVELOPMENT a.s., se sídlem Praha 2, Ječná 550/1, PSČ 120 00, IČ 278 60 841
která se bude konat dne 17.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Erika Mrzeny, se sídlem Slezská 2033/11, Praha 2, PSČ 120 00

Program jednání:

  • 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
  • 2. Volba orgánů valné hromady
  • 3. Zvýšení základního kapitálu společnosti
  • 4. Změna stanov s ohledem na podřízení se zákonu o obchodních korporacích dle ust. § 777 odst. 5 zák. č. 90/2012 Sb.

Organizační pokyny:

  • 1. Prezence bude probíhat od 9.35 do 9.50 hodin.
  • 2. Valné hromady je oprávněn zúčastnit se akcionář, který při prezenci předloží originál listinné akcie (akcií) na jméno emitované společností.
  • 3. Akcionář při prezenci předloží občanský průkaz a může se zúčastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci spolu s výpisem z obchodního rejstříku písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s konáním valné hromady.
  • 4. Akcionář má právo nahlédnout do návrhu změny stanov v sídle společnosti každý den od 9 – 17 hodin

Návrhy usnesení k bodů 2), 3), a 4) navrženého programu jednání:

ad 2)
Valná hromada zvolila 100 % hlasů orgány valné hromady, a to:
* Jakuba Císaře, předsedu představenstva, do funkce předsedy valné hromady
* Lucii Císařovou - do funkce zapisovatele
* Gabrielu Berezněvovou a Karlu Míkovou - do funkce ověřovatelů zápisu
* Veroniku Dědkovou hlavního skrutátora a Pavlu Kurfiřtovou, za osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory).

Zdůvodnění: Jedná se o naplnění zákonných požadavků.

ad 3)

Návrh usnesení k bodu 3) programu valné hromady

a) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 2.000.000,- Kč upsáním nových akcií o 18.000.000,- Kč na 20.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie:
počet: 90 kusů
jmenovitá hodnota: 200.000,- Kč
druh: kmenové
forma: cenný papír na jméno
charakter: veřejně neobchodovatelné
emisní kurs: 200.000,- Kč

b) Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti.

c) Výše emisního kursu je navrhována ve výši jmenovité hodnoty nových akcií.

d) Lhůta pro upsání nových akcií s využitím přednostního práva je navrhována do 1 měsíce ode dne doručení písemné informace představenstva společnosti o přednostním právu dosavadním akcionářům společnosti; po provedení zápisu rozhodnutí valné hromady o tomto zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku zveřejní a oznámí zmíněnou informaci představenstva společnosti bez zbytečného odkladu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, tj. tak, že tuto informaci zašle všem dosavadním akcionářům společnosti na adresu jejich sídla uvedenou v seznamu akcionářů.

e) Prakticky tak budou moci dosavadní akcionáři společnosti upsat s využitím přednostního práva tento počet nových akcií: 81 kusů Jakub Císař a 9 kusů Lucie Císařová.

f) akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky

Zdůvodnění: Zvýšení základního kapitálu je navrhováno z důvodu potřeby na zajištění výstavby bytových domů a zajištění financování samotného chodu společnosti.

ad 4)

Valná hromada společnosti schvaluje:

Změnu stanov společnosti s ohledem na podřízení se zákonu o obchodních korporacích.

Zdůvodnění: Jedná se o naplnění zákonných požadavků.

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu valné hromady, lze na valné hromadě rozhodnout, jen budou-li s tím souhlasit všichni akcionáři.

Rozhodným dnem k účasti akcionáře na valné hromadě je den konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn se účastnit valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva včetně práva hlasovat na ní. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva včetně práva hlasovat na ní mají akcionáři vlastnící listinné akcie na jméno, kteří jsou uvedeni v rozhodném dni, tj. ke dni konání valné hromady, v seznamu akcionářů vedeném společností.


Jakub Císař
předseda představenstva

 

Publikováno: 18. květen 2014


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.. Více informací