Pozvánka na valnou hromadu 1.EUROLEASING,a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu
(§407 ZOK)

Pozvánka na jednání řádné valné hromady 1. EUROLEASING, a.s., se sídlem Praha 2, Ječná 550/1, PSČ 120 00, IČ 282 16 776
která se bude konat dne 17.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Erika Mrzeny, se sídlem Slezská 2033/11, Praha 2, PSČ 120 00

Program jednání:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Změna stanov s ohledem na podřízení se zákonu o obchodních korporacích dle ust. § 777 odst. 5 zák. č. 90/2012 Sb.

Organizační pokyny:
1. Prezence bude probíhat od 9.35 do 9.50 hodin.
2. Valné hromady je oprávněn zúčastnit se akcionář, který při prezenci předloží originál listinné akcie (akcií) na jméno emitované společností.
3. Akcionář při prezenci předloží občanský průkaz a může se zúčastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci spolu s výpisem z obchodního rejstříku písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s konáním valné hromady.
4. Akcionář má právo nahlédnout do návrhu změny stanov v sídle společnosti každý den od 9 – 17 hodin

Návrhy usnesení k bodů 2) a 3) navrženého programu jednání:

ad 2)
Valná hromada zvolila 100 % hlasů orgány valné hromady, a to:
* Jakuba Císaře, předsedu představenstva, do funkce předsedy valné hromady
* Lucii Císařovou - do funkce zapisovatele
* Gabrielu Berezněvovou a Karlu Míkovou - do funkce ověřovatelů zápisu
* Veroniku Dědkovou hlavního skrutátora a Pavlu Kurfiřtovou, za osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory).

Zdůvodnění: Jedná se o naplnění zákonných požadavků.

ad 3)

Valná hromada společnosti schvaluje:

Změnu stanov společnosti s ohledem na podřízení se zákonu o obchodních korporacích.

Zdůvodnění: Jedná se o naplnění zákonných požadavků.

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu valné hromady, lze na valné hromadě rozhodnout, jen budou-li s tím souhlasit všichni akcionáři.

Rozhodným dnem k účasti akcionáře na valné hromadě je den konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn se účastnit valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva včetně práva hlasovat na ní. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva včetně práva hlasovat na ní mají akcionáři vlastnící listinné akcie na jméno, kteří jsou uvedeni v rozhodném dni, tj. ke dni konání valné hromady, v seznamu akcionářů vedeném společností.

_____________________
Jakub Císař
předseda představenstva

Publikováno: 18. květen 2014


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.. Více informací